Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Dane adresowe
 • Status prawny
 • Cele i zadania
 • Organizacja
 • Regulaminy
  Rekrutacja
  Zamówienia publiczne
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Wersja archiwalna publikacji Rekrutacja - Kierownik Działu Administracji z dnia 2019-04-03 12:02:50

    Rekrutacja - Kierownik Działu Administracji

  NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACJI 

  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie

  OGŁASZA NABÓR

  Na stanowisko Kierownika Działu Administracji

   

  Miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie,

  Zatrudnienie – 1 etat

   

  Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m. in.:

  • organizacja pracy podległych pracowników i bezpośredni nadzór nad nimi, 
  • planowanie i rozliczanie urlopów podległych pracowników,  
  • wnioskowanie o premię dla podległych pracowników, 
  • troska o czystość, ład, porządek i estetykę w obiektach MBP oraz terenie wokół placówek,
  • zakup i rozliczanie kart czytelniczych,
  • obsługa filii bibliotecznych i działów – przyjmowanie zgłoszeń o awariach, potrzebach i problemach utrudniających pracę filii i działów MBP,
  • dbałość o właściwy stan techniczny urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu działów i filii bibliotecznych. Terminowe usuwanie zgłoszonych usterek,
  • dokonywanie zakupu wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, środków trwałych oraz realizacja zamówień na usługi dostawy,
  • przygotowanie planów remontów bieżących i kapitalnych oraz napraw i inwestycji,
  • poszukiwanie wykonawców remontów bieżących i kapitalnych, przygotowanie umów, nadzorowanie ich prac oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe,
  • prowadzenie procedur związanych z realizacją udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych wszystkich środków trwałych, sprzętu gospodarczego i wyposażenia MBP,
  • dbałość o właściwy stan higieniczno-sanitarny i warunki BHP na terenie MBP,
  • odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochrony mienia MBP,
  • czuwanie nad terminową realizacją zleceń nadzoru budowlanego, Straży Pożarnej  itp.,
  • prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego (protokoły kontroli technicznej budynku, ewakuacyjne itp.),
  • prowadzenie statystyk oraz sprawozdań,
  • opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • nadzór nad archiwum zakładowym MBP,
  • ścisła współpraca z głównym księgowym MBP w zakresie planowania i realizacji budżetu Biblioteki,
  • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które wynikają z przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora MBP i należą do kompetencji Kierownika Działu Administracji.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i 2-letnia praktyka,
   lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji,
  • praktyczne umiejętności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa administracyjnego oraz prawa budowlanego,
  • biegłej obsługi pakietu MS Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych,
  • odpowiedzialności, dokładności, rzetelności,
  • dodatkowym atutem będzie znajomość programy JPROBIT moduł Majątek Trwały.

  Ze swojej strony oferujemy:

  • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  • pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00,
  • wynagrodzenia adekwatnego do wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia zawodowego.

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy rekrutacyjny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania pdf (.pdf),
  • klauzula informacyjna (załącznik nr 1 do kwestionariusza osobowego rekrutacyjnego) – do pobrania pdf (.pdf),
  • życiorys - CV,
  • kserokopie poświadczające staż pracy,
  • kserokopie dokumentów poświadczające kwalifikacje zawodowe.

  Informacje dodatkowe:

  • nabór odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap obejmujący postępowanie kwalifikacyjne – wybrane osoby zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w kadrach MBP w Lubinie w godzinach od 08:00 do 12:00,
   tel. 76 746 83 90, 91
  • dokumenty należy składać osobiście do dnia 15.03.2019r. (włącznie) w godz. 10:00 –14:00 w sekretariacie MBP w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 6,
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej
   w Lubinie.
    udostępnił Marcin Janik dnia 2019-04-03
    opracował Edyta Magdziak dnia 2019-03-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra