Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Dane adresowe
 • Status prawny
 • Cele i zadania
 • Organizacja
 • Regulaminy
  Rekrutacja
  Zamówienia publiczne
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Deklaracja Dostępności
  Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Wersja archiwalna publikacji Deklaracja Dostępności z dnia 2021-02-18 10:41:24

    Deklaracja Dostępności

  Deklaracja Dostępności

  Wstęp Deklaracji

   

  Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://bip.mbplubin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie.

  Daty publikacji i aktualizacji

  Data publikacji strony internetowej: 2014-08-21.

  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-08-21.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.

  Treści niedostępne:

  - brak skrótów klawiaturowych, możliwości powiększania czcionki, dostosowania kontrastu

  - brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków

  - dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

  - hiperłącza nie mają nadanych tytułów

  Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez instytucję.

  Skróty klawiaturowe

  Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu.
  Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Marek Mierzejewskisekretariat@mbplubin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 746 83 90.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Informacje na temat procedury

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

  Dostępność architektoniczna

  Lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy
  ul. M. Skłodowskiej – Curie 6
   została przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

  - dostęp do dźwigu osobowego (winda)

  - odrębne wejście z pochylnią do budynku

  - miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem

  - wstęp z psem asystującym

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

  Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

  - napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica,
  ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 59-300 Lubin

  - wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

  - skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

  - skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania
  7:00-15:00

   

  Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy
  ul. Odrodzenia 24
   nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

  Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

  - napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica,
  ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 59-300 Lubin

  - wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

  - skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

  - skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania
  7:00-15:00

   

  Lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy
  ul. Norwida 10
   jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

  - wejście do budynku bez spadków

  - toaleta dla niepełnosprawnych

  - wstęp z psem asystującym

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

  Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

  - napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica,
  ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 59-300 Lubin

  - wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

  - skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

  - skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania
  7:00-15:00

   

  Lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy
  ul. Żurawiej 17 
  nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

  Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

  - napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica,
  ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 59-300 Lubin

  - wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

  - skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

  - skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania
  7:00-15:00

   

  Lokalizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie przy
  ul. Jastrzębiej 6 
  nie jest przystosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości.

  Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

  - napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica,
  ul. M. Skłodowskiej – Curie 6, 59-300 Lubin

  - wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbplubin.pl

  - skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 76 746 83 90

  - skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania
  7:00-15:00

    udostępnił Marcin Janik dnia 2021-02-18
    opracował Marcin Janik dnia 2020-03-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra