Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie serwis informacyjny
Informacje ogólne
 • Dane adresowe
 • Status prawny
 • Cele i zadania
 • Organizacja
 • Regulaminy
  Rekrutacja
  Zamówienia publiczne
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
  Deklaracja Dostępności
  Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • REKRUTACJA

    Rekrutacja - Kierownik Działu Administracji

  NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACJI 

  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie

  OGŁASZA NABÓR

  Na stanowisko Kierownika Działu Administracji

   

  Miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie,

  Zatrudnienie – 1 etat

   

  Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m. in.:

  • organizacja pracy podległych pracowników i bezpośredni nadzór nad nimi, 
  • planowanie i rozliczanie urlopów podległych pracowników,  
  • wnioskowanie o premię dla podległych pracowników, 
  • troska o czystość, ład, porządek i estetykę w obiektach MBP oraz terenie wokół placówek, 
  • zakup i rozliczanie kart czytelniczych, 
  • obsługa filii bibliotecznych i działów – przyjmowanie zgłoszeń o awariach, potrzebach i problemach utrudniających pracę filii i działów MBP, 
  • dbałość o właściwy stan techniczny urządzeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu działów i filii bibliotecznych. Terminowe usuwanie zgłoszonych usterek, 
  • dokonywanie zakupu wyposażenia, materiałów biurowych, gospodarczych, środków trwałych oraz realizacja zamówień na usługi dostawy,
  • przygotowanie planów remontów bieżących i kapitalnych oraz napraw i inwestycji,
  • poszukiwanie wykonawców remontów bieżących i kapitalnych, przygotowanie umów, nadzorowanie ich prac oraz przygotowanie dokumentacji do przetargów na prace remontowe,
  • prowadzenie procedur związanych z realizacją udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
  • prowadzenie ksiąg inwentarzowych wszystkich środków trwałych, sprzętu gospodarczego i wyposażenia MBP,
  • dbałość o właściwy stan higieniczno-sanitarny i warunki BHP na terenie MBP,
  • odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochrony mienia MBP,
  • czuwanie nad terminową realizacją zleceń nadzoru budowlanego, Straży Pożarnej  itp.,
  • prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego (protokoły kontroli technicznej budynku, ewakuacyjne itp.),
  • prowadzenie statystyk oraz sprawozdań,
  • opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
  • nadzór nad archiwum zakładowym MBP,
  • ścisła współpraca z głównym księgowym MBP w zakresie planowania i realizacji budżetu Biblioteki,
  • wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które wynikają z przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora MBP i należą do kompetencji Kierownika Działu Administracji.

  Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku i 2-letnia praktyka,
   lub wykształcenie średnie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji,
  • praktyczne umiejętności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa administracyjnego oraz prawa budowlanego,
  • biegłej obsługi pakietu MS Office,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych,
  • odpowiedzialności, dokładności, rzetelności,
  • dodatkowym atutem będzie znajomość programy JPROBIT moduł Majątek Trwały.

  Ze swojej strony oferujemy:

  • zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  • pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00,
  • wynagrodzenia adekwatnego do wykształcenia oraz posiadanego doświadczenia zawodowego.

  Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy rekrutacyjny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania pdf (.pdf),
  • klauzula informacyjna (załącznik nr 1 do kwestionariusza osobowego rekrutacyjnego) – do pobrania pdf (.pdf),
  • życiorys - CV,
  • kserokopie poświadczające staż pracy,
  • kserokopie dokumentów poświadczające kwalifikacje zawodowe.

  Informacje dodatkowe:

  • nabór odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap obejmujący postępowanie kwalifikacyjne – wybrane osoby zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w kadrach MBP w Lubinie w godzinach od 08:00 do 12:00,
   tel. 76 746 83 90, 91
  • dokumenty należy składać osobiście do dnia 15.03.2019r. (włącznie) w godz. 10:00 –14:00 w sekretariacie MBP w Lubinie ul. M. Skłodowskiej-Curie 6,
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej
   w Lubinie.

   


   

  Informujemy, że na stanowisko Kierownika Działu Administracji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubinie w procesie rekrutacji została wybrana: Pani Paula Bacia.

   

    udostępnił Marcin Janik dnia 2019-04-03
    opracował Edyta Magdziak dnia 2019-03-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rekrutacja - Główny Księgowy

  NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

   Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie

  OGŁASZA NABÓR

  Na stanowisko Głównego Księgowego

   

  Miejsce – Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Lubinie,
  ul. M. Skłodowskiej - Curie 6

  Zatrudnienie – 1 etat, od 1 stycznia 2019 r.

   

  Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:

  Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. Zm.), następujące wymagania:

  1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA);
  2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego;
  3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe.

   Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
  3. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  4.  Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które jest nabór:

  1. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel), programu komputerowego firmy PROBIT, sprzętu biurowego;
  2. Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont;
  3. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy;
  4. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
  5. Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

  Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

  1. Prowadzenie rachunkowości biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury;
  3. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt;
  4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji przyznanej przez organizatora,
  5. Przygotowanie projektu budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków;
  6. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji;
  7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury;
  8. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury’
  9. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej;
  10. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych;
  11. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  12. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury;
  13. Nadzór nad windykacją należności;
  14. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora Biblioteki należą do kompetencji głównego księgowego.

  Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy rekrutacyjny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania pdf (.pdf)
  2. Klauzula informacyjna (załącznik nr 1 do kwestionariusza osobowego rekrutacyjnego) – do pobrania pdf (.pdf)
  3. Życiorys (CV)
  4. Kserokopie poświadczające staż pracy,
  5. Kserokopie dokumentów poświadczające kwalifikacje zawodowe,
  6. Oświadczenia:
  • O posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • O braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póżn. zm,).

  Informacje dodatkowe:

  1. Nabór odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap obejmujący postępowanie kwalifikacyjne – rozmowa kwalifikacyjna w terminie wskazanym w zawiadomieniu. 
  2. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w kadrach MBP w Lubinie w godzinach  8:00 do 14:00, tel. 76 746 83 90, 91
  3. Dokumenty należy składać  osobiście  do dnia 17.12.2018 (włącznie) w godz. 10:00 – 13:00 w sekretariacie MBP w Lubinie ul. M. kłodowskiej – Curie 6.
  4. Postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone 19.12.2018 r.
  5. Informacje o wyniku naboru będzie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie.

   


  Informujemy, że na stanowisko Głównego Księgowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubinie
  w procesie rekrutacji został wybrany: Pan Mariusz Hojło.

    udostępnił Marcin Janik dnia 2018-12-20
    opracował Małgorzata Wilk dnia 2018-12-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra